Sončna energija

Sončne elektrarne Sončni kolektorji pred 2008 Ploščati sončni kolektorji Vakumski sončni kolektorji Sončni kolektorji v samogradnji

Vodna energija

Hidroelektrarne (z deklaracijo) Hidroelektrarne (z deklaracijo) - planirane Ostale Male hitroelektrarne Ostale Male hitroelektrarne - planirane Objekti na vodah Hidrografija - osi Hidrografija - vodne površine

Vetrna energija

Vetrne elektrarne Primerne lokacije za vetrne elektrarne

Bioenergija

Bioplinarne Elektrarne na lesno biomaso Sosežig lesne biomase (5% - 90%) Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav Elektrarne na bioplin na komunalnih deponijah Druge naprave na biomaso Daljinsko ogrevanje na fosilna goriva Kotli z DO na lesno biomaso Večji kotli na lesno biomaso - pred letom 2008 Mali kotli na lesno biomaso - pred letom 2008 Kotli na lesne sekance Kotli na lesne pelete Kotli na polena Priključitev na daljinsko ogrevanje na biomaso

Energija okolja

Geosonde - pred letom 2008 TČ zrak-voda (pred letom 2008) TČ voda-voda TČ zrak-sanitarna voda TČ zrak- voda > 3,6 Geosonde (pred letom 2008 + TČ zemlja voda) Lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka Centralno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka

Soproizvodnja in kogeneracija

Kondenzacijski kotli na zemeljski plin Kondenzacijski kotli na kurilno olje Motor z notranjim izgorevanjem Parni motor Plinska turbina z izkoriščanjem odpadne toplote Stirlingov motor Druge tehnologije

Fosilna energija

Termoelektrarne Nuklearne elektrarne Daljinsko ogrevanje na fosilna goriva Soproizvodnja toplote in elektrike Toplarne Mikroturbine

Toplotne sanacije

Zamenjava oken in vrat Zamenjava oken in vrat – PVC Zamenjava oken in vrat – Les Toplotna izolacija strehe Toplotna izolacija kleti Toplotna izolacija fasade Gradnja/nakup nizkoenergijske stavbe ali stanovanja Vgradnja ter.ventilov in hidr.uravnotež.ogrev.sist Sistem delitve stroškov za toploto – merilniki Sistem delitve stroškov za toploto – delilniki Nakup stan.enote v večstanovanjski stavbi Gradnja/Obnova nizkoenergijskih/pasivnih stavb last občine

Splošni podatki

Statistične regije Občine Naselja Hišne številke DKN Digitalni katastrski načrt Električna omrežja Omrežja zemeljskega plina Omrežja daljinske toplote

Energetsko svetovanje

Energetske svetovalne pisarne Energetski svetovalci